Izgradnja HE „Đerdap 1“  između 1964. i 1972. godine imala je značajan uticaj na životnu sredinu, pre svega na:
-    infrastrukturu (izvršena je relokacija 12 naselja),
-    promenjeni nivo vode i režim protoka uticali su na promenu plavnog režima i nivo podzemnih voda,
-    migracija riba je prekinuta i to je smanjilo reprodukciju ribe i sastav ribljih vrsta na Dunavu, kao i na ribolovnim mestima,
-    narušavanje prirodnog režima površinskih voda.
     U cilju kompenzacije ovih uticaja obavljena je relokacija naselja duž Đerdapske akumulacije, poplavljena infrastruktura i objekti su zamenjeni i ponovo izgrađeni duž nove obale, uvedeni su sistemi za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i gradova duž priobalja, izgrađene su crpne stanice i kanalska mreža (sa pratećim objektima) na poljoprivrednim površinama i drenažni bunari sa utopljenim pumpama i drenažni kolektori u naseljima, sve u cilju eliminisanja uticaja uspora i održavanja projektovanih, optimalnih kriterijuma u priobalju.
     Cilj periodične interpretacije rezultata sistematskog osmatranja i praćenja svih aspekata uticaja akumulacija na okolinu je da se analizom i hidrodinamičkim proračunima utvrdi stepen održavanja postavljenih kriterijuma kompleksnog uređenja područja, te blagovremeno signalizira potreba u korekciji režima eksploatacije zaštitnih sistema ili potreba za rekonstrukcijom ili dogradnjom pojedinih delova, odnosno objekata sistema zaštite i uređenja područja, vezano za dopune projektovanih ili izrade novih tehničkih rešenja zaštite.
     Zemljište i podzemne vode
Formiranjem uspora Dunava došlo je do izmene režima podzemnih voda u priobalju. Generalno, nivoi podzemnih voda su povišeni, ali su oscilacije nivoa ublažene. Iz tih razloga uvedeni su zaštitni sistemi, koji su projektovani da zadovolje određene kriterijume održavanja nivoa podzemnih voda, u svim hidrološkim uslovima, na dubinama:
-    1 – 1,5 m od površine terena za zaštitu poljoprivrednih površina
-    3 – 3,5 m od površine terena za zaštitu gradova i industrijskih zona
Sistem zaštite je projektovan tako da se pored ostalih uslova, održava nivo podzemnih  voda za 3-5 m nižim od nivoa uspora u akumulaciji.
     Suspendovani nanos
Morfološke promene rečnog korita u akumulaciji HE "Đerdap 1" prate se periodičnim snimanjem stalnih profila, a bilans suspendovanog nanosa u akumulaciji zasniva se na određivanju svakodnevnih vrednosti koncentracije i pronosa suspendovanog nanosa na više ulaznih i kontrolnih profila na Dunavu i pritokama, kao i na izlaznom profilu (brani).
     Plivajući nanos
Postojeći nivo urbanizacije, razvoja industrije i komunalne infrastrukture uslovio je pojavu velikog broja različitih koncentrisanih i rasutih zagađivača uzvodno od elektrane. Veliki broj divljih deponija otpada na samoj obali akumulacije, kao i neprečišćavanje otpadnih i upotrebljenih voda uticale su na pojavu ogromnih količina plutajućeg, čvrstog otpada koji se zadržava uzvodno od elektrane i stvara probleme za rad elektrane i pratećih objekata.
     Kvalitet voda
Na osnovu višegodišnjeg osmatranja kvaliteta vode Dunava i pritoka u okviru Programa VIII zaključeno je da prema svim osnovnim fizičko-hemijskim i biološkim pokazateljima kvaliteta, voda u akumulaciji zadovoljava propisani kvalitet za II klasu voda. Od opasnih materija povremeno se beleže visoke koncentracije fenolnih materija i mineralnih ulja. Ova pojava se može dovesti u vezu sa činjenicom da je Dunav jedan od najvećih plovnih puteva. Sadržaj ostalih opasnih materija u vodi redovno je u dozvoljenim granicama za vode II klase kvaliteta (teški metali, polihlorovani bifenili, policiklični aromatični ugljovodonici, radionuklidi).
     Upravljanje otpadom
Komunalni otpad i plutajući otpad koji se sakuplja sa površine vode i rešetki ispred hidroagregata na ulaznoj građevini elektrane se redovno odvozi na deponiju izrađenu u blizini Davidovca. Deponija je uređena i obezbeđena u skladu sa važećim propisima.
     Otpadne i rashladne vode
HE „Đerdap 1“ godišnje ispusti oko 100 miliona m³ tehničke vode i 20.000 m³ sanitarne otpadne vode. Tehnička voda je uglavnom rashladna voda koja se koristi za hlađenje turbina i kao takva se ispušta u Dunav. U rashladnoj vodi nema značajne količine ulja.
     Korišćenje i skladištenje opasnih materijala
U HE „Đerdap 1“  postoji 12 transformatora sa uljem koje u sebi sadrži PCB.  U druge opasne materijale spadaju hidrauličko i turbinsko ulje koje se skladišti u centralnom magacinu. U uljnom servisu ima ukupno 16 rezervoara sa po 30m³ ulja. HE „Đerdap 1“ koristi relativno malo hemikalija koje se mogu smatrati opasnim

povratak na početnu stranu...